Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en van “CZ Creatieve Vormgeving”, hierna te noemen CZ Creatieve Vormgeving, op alle door CZ Creatieve Vormgeving gesloten overeenkomsten en op alle door CZ Creatieve Vormgeving verrichte handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden zullen worden geacht aan een opdrachtgever bekend te zijn en tussen CZ Creatieve Vormgeving en opdrachtgever te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever enig geschrift heeft ontvangen, waarop wordt verwezen naar deze voorwaarden.
Artikel 2. Van deze voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door CZ Creatieve Vormgeving schriftelijk zijn bevestigd aan opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan degene die aan CZ Creatieve Vormgeving werkzaamheden opdraagt (c.q. CZ Creatieve Vormgeving verzoekt een offerte uit te brengen ofwel een ontwerp te vervaardigen).
AANBIEDINGEN EN TARIEVEN
Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen exclusief BTW zijn. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door CZ Creatieve Vormgeving aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
Artikel 4. Alle offertes voor drukwerk, reclame- en promotiemateriaal zijn gebaseerd op de bestemming en de oplage als bij de opdracht is overeengekomen. Bij gebreke van zodanige overeenkomst geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal.
Artikel 5. Indien niet binnen dertig dagen nadat CZ Creatieve Vormgeving een offerte heeft uitgebracht, op basis daarvan een opdracht aan CZ Creatieve Vormgeving is verstrekt, is degene aan wie de offerte is uitgebracht verplicht op eerste verzoek van CZ Creatieve Vormgeving de bij de offerte behorende ontwerpen, monsters en modellen franco aan CZ Creatieve Vormgeving te retourneren. Bij gebreke van zodanige terugzending is CZ Creatieve Vormgeving gerechtigd aan degene aan wie de offerte is uitgebracht de voor het samenstellen van die offerte gemaakte kosten in rekening te brengen.
Artikel 6. Voor het ontwerpen van een reclame- of advertentiecampagne dan wel een andere promotieactiviteit, worden de kosten voor het maken van de nodige ontwerpen afzonderlijk in rekening gebracht, ongeacht of een en ander tot een (verdergaande) opdracht leidt. CZ Creatieve Vormgeving is gerechtigd om in dat geval een uurtarief te berekenen, vermeerderd met aan derden betaalde kosten, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen.
AUTEURSRECHT
Artikel 7. Het auteursrecht van alle door CZ Creatieve Vormgeving vervaardigde produkties, blijft eigendom van CZ Creatieve Vormgeving. De door CZ Creatieve Vormgeving ontworpen produkties blijven het onvervreemdbaar eigendom van CZ Creatieve Vormgeving en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door CZ Creatieve Vormgeving bij derden ingekochte produkties blijft eigendom van deze derden.
AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 8. Indien de opdrachtgever een reclamecampagne of een andere promotieactiviteit door CZ Creatieve Vormgeving laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever CZ Creatieve Vormgeving voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.
Artikel 9. CZ Creatieve Vormgeving is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- en woordgegevens in enigerlei vorm, die CZ Creatieve Vormgeving door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit geld eveneens, op fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 10. Onvermijdelijk het gestelde in artikel 7 behoudt CZ Creatieve Vormgeving zich overigens de eigendom van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen voor totdat al haar vorderingen op een opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. CZ Creatieve Vormgeving is ten alle tijde gerechtigd zonder tussenkomst van de Rechter alle aan opdrachtgever afgeleverde en zich daar bevindende doch CZ Creatieve Vormgeving nog in eigendom toebehorende goederen terug te nemen.
WIJZIGINGEN IN EEN OPDRACHT EN CORRECTIES
Artikel 11. Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is CZ Creatieve Vormgeving tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voorzover zulks in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan CZ Creatieve Vormgeving door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl CZ Creatieve Vormgeving reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.
Artikel 12. Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Bij gebreke vandien is CZ Creatieve Vormgeving slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door CZ Creatieve Vormgeving aan derden minder betaalde kosten.
Artikel 13. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is CZ Creatieve Vormgeving gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
LEVERING
Artikel 14. Levertijden worden door CZ Creatieve Vormgeving bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van CZ Creatieve Vormgeving. In dat geval is de aansprakelijkheid van CZ Creatieve Vormgeving beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.
Artikel 15. In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting, oorlog, revolutie of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen evenals het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens CZ Creatieve Vormgeving, is CZ Creatieve Vormgeving gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Artikel 16. CZ Creatieve Vormgeving is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan, welke aan personen of goederen mocht worden toegebracht door goederen of diensten welke door CZ Creatieve Vormgeving zijn geleverd.
Artikel 17. Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk door derden wordt uitgevoerd, is CZ Creatieve Vormgeving jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
BETALINGEN
Artikel 18. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft CZ Creatieve Vormgeving het recht voor elke deellevering te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen van CZ Creatieve Vormgeving te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening. Indien een factuur niet tijdig op de vervaldatum wordt voldaan, is de opdrachtgever aan CZ Creatieve Vormgeving een rente van 1,5 procent per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.
Artikel 19. Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft als gevolg, dat eventuele andere facturen van CZ Creatieve Vormgeving waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, ineens geheel opeisbaar zijn, zonder dat daarvoor een sommatie of ingebrekestelling is vereist.
Artikel 20. CZ Creatieve Vormgeving is bevoegd bij wijzigingen in de zakelijke gesteldheid van een opdrachtgever nog lopende opdrachten terstond te annuleren dan wel voor de verdere uitvoering daarvan zekerheid te verlangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Artikel 21. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en CZ Creatieve Vormgeving andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is CZ Creatieve Vormgeving bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
Artikel 22. Indien een opdrachtgever door CZ Creatieve Vormgeving te leveren goederen niet op de factuurdatum afneemt blijven deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever bij CZ Creatieve Vormgeving opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen en overigens onverminderd het gestelde in artikel 10 (Eigendomsvoorbehoud).
Artikel 23. Indien een opdrachtgever verlangt dat de door CZ Creatieve Vormgeving te leveren goederen langer dan vier weken na aanbieding tot levering bij CZ Creatieve Vormgeving blijven opgeslagen, dan zal CZ Creatieve Vormgeving daarvoor een voor de aanvang van de opslagtermijn aan de opdrachtgever mede te delen vergoeding in rekening brengen. Ook deze opslag geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 24. Voorts is opdrachtgever gehouden CZ Creatieve Vormgeving te vergoeden alle kosten, die CZ Creatieve Vormgeving maakt ter incasso van de
Openstaande bedragen.
a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voorzover zij door de rechter geliquideerde
bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;
b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom zulks met een minimum van €. 150,-.;
c. te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvraag, evenals opslagkosten ingeval van opschorting van levering;
d. CZ Creatieve Vormgeving hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door CZ Creatieve Vormgeving zijn gemaakt.
RECLAMES
Artikel 25. Reclames dienen uitsluitend schriftelijk bij CZ Creatieve Vormgeving te worden ingediend binnen acht dagen na de factuurdatum. Na dat tijdstip ingediende reclames en op andere wijze gedane reclames hebben geen rechtsvervolg.